logo

Victor KUZMENKO: Pictură Ontologică

Victor KUZMENKO: Pictură Ontologicăexpoziţie personală
perioada: 02 - 21 Noiembrie, 2010
organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din RM
Ministerul Culturii al RM
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
vernisaj: 02 Noiembrie 2010, ora 16:00
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău
Program: 10:00-18:00. Luni închis
harta Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Invitaţie
Poster
Curriculum Vitae


PICTURA ONTOLOGICĂ


„… Еste corpul sufletului,
Este corpul spiritual”.

1 cor. 15:44

Deoarece sarcinile ce mi le-am asumat în pictură interferează cu probleme proprii filosofiei – ce prezintă obiectul ontologiei, eu, definesc pictura mea drept ontologică.
Este imposibil să „prinzi esenţa”, în schimb se poate încerca a exprima „Duhul”, trasând direcţia căutărilor, se poate avansa către restrângerea repertoriului mijloacelor
de expresie, conform scopului concentrării atenţiei către primordialităţile exustenţiale şi elementele fondatoare ale limbii clasice. Ne stă în putere să reducem şirul
modalităţilor până la minimum? Poate fi posibilă curăţarea pânzei de grijile legate de „materialitate” ? Rigiditatea întrebărilor ridicate reclamă răspunsuri pe potrivă.
Pe tărâmul primei etape a problemei principale se impune căutarea materialului adecvat – alternativa vopselei de ulei, care nu poate deveni „culoare colorată”,
deoarece este „lumină culorată”. Culoarea densă, generoasă, dă naştere asociaţiilor materiale, devenind mijloc de expresie subsudiar, în timp ce nisipul şi alte materiale
naturale îmi procură simţirea necesară. Datorită structurii acestora, a facturii, chiar dacă sunt colorate, le percepem, înainte de toate, ca materiale. Adesea tablourile mele
sunt clasate abstracţii. Aici, nu este o corespondenţă înocmai corectă, fiindcă acestea aproape totdeauna conţin obiectul perceptivităţii.

Particularităţile principale ale picturii ontologice:
1. În tablou trebuie să figureze obiectul perceptiv.
2. Tabloul nu trebuie să trezească „retrăiri” legate de materie.
3. Tabloul este absolvit de noţiunea comună de picturalitate.
4. Dematerializarea.
5. Interşanjabilitatea: exprimarea entităţii macro prin micro.
6. Ermeticitatea ideilor, a sensurulor.
7. În cadrul expoziţiei tablourilor ontologice preemţia ansamblului trebuie să domine, surclasând ideia de tablou în sine.

Eu tind ca în tablourile mele să se releve cât mai insignifiant „materia”, „sufletul”, în schimb să clocotească viaţa supracomprehensibilă.

În anul 1993, la expoziţia grupului „Fantom”, din Chişinău, a fost prezentată o instalaţie din tablouri cu pictiră ontologică.
În anul 2000, în cadrul expoziţiei personale la Alianţa Franceză, din oraşul Chişinău, am etalat lucrările mele de pictură ontologică.
Acum, această expoziţie, din anul 2010, prezintă proba perseverării întru a însuşi spaţiul posibilităţilor picturii ontologice.


Victor Кuzmenкo,
anul 1989ru

Онтологическая живопись


«…..Есть тело душевное,
Есть тело духовное».

1 кор. 15:44

Так как задачи, которые я ставлю в своей живописи перекликаются с философской проблематикой, которой занимается онтология я свою живопись называю онтологической.
Невозможно «поймать суть», зато можно попробовать выразить «Дух», и обозначив направление поиска, можно двигаться в сторону ограничения средств выражения с целью концентрации внимания на первоосновах бытия и первоэлементах классического языка. Можем ли мы ограничить набор приемов до минимума? Возможно ли очистить холст от переживаний, связанных с «материальным»? Жесткость поставленных вопросов требует жестких ответов. На первом этапе основной проблемой становится поиск адекватного материала, альтернативного масленой краске, которая не может стать «цветным цветом» будучи «светным цветом». Цвет плотный, жирный, рождающий материальные ассоциации, становится второстепенным средством выразительности, в то время как песок и другие природные материалы дают нужное мне ощущение. Благодаря своей структуре, фактуре, даже будучи цветными, они воспринимаются прежде всего как материалы.
Часто мои картины называют абстрактными. Это не совсем верно. Так как в них почти всегда есть перцептивный объект.

Основные признаки онтологической живописи:
1. в картине должен присутствовать перцептивный объект.
2. картина не должна вызывать «переживаний» связанных с материей.
3. в картине отсутствует расхожее понятие о живописности.
4. дематериализация.
5. выражение макро через микро.
6. герметичность идеи, смыслов.
7. на выставке онтологических картин идея ансамбля должна доминировать над идеей отдельной картины.

Я стремлюсь к тому, чтобы на моих холстах было проявлено, как можно меньше «материи», «души», а кипела сверхчувственная жизнь.

В 1993 году, на выставке группы «Фантом» в городе Кишиневе,была представлена инсталляция из полотен онтологической живописи.
В 2000 году во Французском Альянсе в городе Кишиневе экспонировалась моя персональная выставка онтологической живописи.
Данная выставка 2010 года, представляет дальнейшее освоение пространства возможностей онтологической живописи.


Виктор Кузьменко,
2010 год