logo

Regulament privind admiterea în calitate de membru al Asociației Obștești „Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova”

 

Aprobat prin Decizia Consiliului Asociației

Conform procesului-verbal nr. 5  din 29.09.2022

 

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE

  1. Regulamentul privind admiterea în calitate de membru al Asociației Obștești „Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova” (în continuare Regulamentul) stabilește noțiunile generale, categoriile de membri ai Asociației, criteriile și procedura de admitere în calitate de membru al Asociației, atribuțiile subdiviziunilor Asociației implicate în procedura de admitere.
  2.  În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:

1) Membru al Asociației - orice cetățean al Republicii Moldova - artist plastic profesionist cu studii superioare în domeniu, a cărui prestație este recunoscută public prin creațiile sale și prin participarea activă la viața culturală și spirituală, fiind exclus de a fi supus unor discriminări pe motiv de credință, religie, naționalitate și care îndeplinește condițiile stabilite în Statutul și Regulamentele Asociației;

2) Membru stagiar al Asociației – artistul plastic profesionist, cetățean al Republicii Moldova, beneficiază de toate drepturile membrilor titulari ai UAP cu excepția dreptului de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, nu beneficiază de studiouri de creație;
3) Membru titular al Asociației – sunt membri cu drepturi depline, membrii titulari au drept de vot și dreptul de a fi aleși în organele de conducere ale Asociației;
4) Membru de onoare al Asociației – sunt personalități marcante din cultură care s-au impus prin aportul lor în cultura națională sau internațională.
5) Titularizare – procedura de admitere în calitate de membru al asociației. Titularizarea are drept scop realizarea selecției candidaților pe criterii de profesionalism și aptitudini recunoscute public prin creațiile sale și prin participarea activă la viața culturală și spirituală.

3. Admiterea în calitate de membru al Asociației se efectuează în câteva etape:

1) examinarea portofoliilor candidaților și a lucrărilor de creație în original în cadrul ședințelor secțiilor de profil, pentru obținerea recomandării din partea secției de profil;
2) depunerea portofoliilor la adresa juridică a Asociației;
3) prezentarea lucrărilor în cadrul unei expoziții colective la Centrul Expozițional C. Brâncuși (membrii titulari) și votarea candidaților în cadrul unei ședințe a Consiliului Asociației (membrii stagiari și titulari).

4. Candidații la admitere achită o cotizație unică de înscriere în mărime de 300 lei, care se depune la contabilitatea Asociației.


Capitolul II. ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE ADMITERE ÎN CALITATE DE MEMBRU STAGIAR ȘI TITULAR AL ASOCIAȚIEI

5. La procedura de admitere în calitate de membri stagiari/titulari ai Asociației se pot înscrie cetățenii R. Moldova, absolvenți ai Academiilor și Universităților de Artă din Republica Moldova sau din străinătate.
6. La procedura de admitere în calitate de membru titular al Asociației se pot înscrie doar membrii stagiari ai Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova
7. Portofoliul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

1) cererea de înscriere - (Model cerere)
2) fișa personală - (Partea 1)  (Partea 2);
3) buletinul de identitate (copie);
4) actul de studii, cu anexa respectivă (copie);
5) Scrisoarea de recomandare din partea Secției de profil din cadrul Asociației;
6) 3 scrisori de recomandare din partea membrilor titulari ai Asociației;
7) Adeverința de confirmare a participării la expoziții în cadrul Asociației sau în muzee și galerii de artă;
8) CV-ul (autobiografia) detaliat;
9) 2 fotografii 3x4 cm, color;
10) O fotografie artistică (color);
11) Materiale publicate în presă;
12) Fotografii ale lucrărilor de autor, aranjate pe un format A4, cu păstrarea unui chenar alb/liber pentru înregistrarea datelor concrete:
• titlul lucrării;
• dimensiunile;
• tehnica;
• anul executării;
în dependență de domeniul artistic/secție în număr de:

a) Pictură: 10 – 12 fotografii;
b) Sculptură – 7 fotografii;
c) Grafică – 10 fotografii;
- Foto-video – 10-15 fotografii;
d) Artă decorativă (aplicată):

- tapiserie, imprimeuri, țesături, pâslă – 7 fotografii;
- sticlă sau ceramică – 7 fotografii;
- giuvaiergerie – fotografii a 5 seturi de lucrări, fiecare constituit din minim 3 piese;
- prelucrarea artistică a metalului – fotografii a 7 lucrări diferite;
- design de obiect – fotografii a 5 lucrări transpuse în material;
- artă vestimentară – fotografii a 5 colecții (1 colecție – 5-7 articole)/ansambluri vestimentare (unicat);
- prelucrarea artistică a pielii – fotografii a 7 lucrări diferite.
e) Scenografie: fotografii ale decorului sau a costumelor din 3 spectacole de teatru/decor sau costume din 2 filme artistice de lung metraj/decor a 3 filme de animație sau păpuși.
f) Artă religioasă/Iconografie – Monumentală – 10 fotografii sau lucrări documentate video, pliante, cataloage etc., din care să rezulte creația artistică originală realizată în tehnici diferite, în cadrul unor mănăstiri, biserici, spații publice etc.
g) Critică și Teoria artei – 1 monografie, albume (minim 5 coli de autor) – (40.000 semne) sau 20 de publicații în revistele de specialitate dedicate artei contemporane; (0,5 coli de autor), participări la conferințe, 2-5 expoziții prezentate la Centrul Expozițional C. Brâncuși, 5 interviuri la TV/Radio;
Notă: Nu se admite prezentarea în portofoliu a lucrărilor de diplomă și a lucrărilor din programul de studiu;

13) Mapă cu șină sau cu 4 inele, format A4 cu coperta din plastic, grosimea 3,5 cm (cu 20 maxim 40 de foi) pentru membri stagiari, iar pentru membri titulari (cu 60 maxim 90 de foi);
14) Chitanța de plată a taxei de înscriere.
15) Portofoliul candidatului se prezintă în cadrul ședinței secției de profil și apoi se depune la adresa juridică a Asociației.


8. În cadrul ședințelor secției de profil se examinează portofoliul și lucrările prezentate pentru admitere conform următoarelor domenii:

a) Pictură: 10 – 12 picturi în original;
b) Sculptură – 7 sculpturi în original;
c) Grafică – 10 foi de grafică în original;
- Lucrări foto-video – 10-15 fotografii;
d) Artă decorativă (aplicată):
- tapiserie, imprimeuri, țesături, pâslă – 7 lucrări în original;
- sticlă sau ceramică – 7 lucrări în original;
- giuvaiergerie - 5 seturi de lucrări, fiecare constituit din minim 3 piese în original;
- prelucrarea artistică a metalului – 7 lucrări în original;
- design de obiect – 5 lucrări în original;
- artă vestimentară: 5 lucrări, fiecare constituit o piesă dintr-un un ansamblu vestimentar /colecție (unicat);
- prelucrarea artistică a pielii – 7 lucrări în original.
h) Scenografie – 10 schițe (decor/costume/păpuși), o machetă sau 30 schițe a 5-6 spectacole.
i) Artă religioasă/Iconografie – Monumentală –10 lucrări executate în original, creații originale sau documentate video, pliante, cataloage etc., din care să rezulte creaţia artistică originală realizată în tehnici diferite, în cadrul unor mănăstiri, biserici, spații publice etc.
j) Critică și Teoria artei – 1 monografie, albume (minim 5 coli de autor) – (40.000 semne), 20 de publicații publicate în revistele de specialitate; (0,5 coli/de autor).

Notă: Nu se admite prezentarea în cadrul ședinței secției a lucrărilor de diplomă și a lucrărilor din cadrul programului de studiu.
9. Consiliul Asociației decide perioada de recepționare a portofoliului candidaților în calitate de membri stagiari/titulari, cu indicarea termenului limită de depunere.
10. Asociația prin intermediul angajaților desemnați prin dispoziția Președintelui/Președintei Asociației, în cadrul procedurii de recepționare a portofoliilor candidaților în calitate de membri ai Asociației îndeplinesc următoarele atribuții:


1) fac public anunțul despre inițierea procedurii de admitere;
2) verifică autenticitatea actelor depuse de candidați, corectitudinea completării acestora și a altor documente de evidență;
3) recepționează portofoliul candidaților însoțit de actele necesare.

11. Consiliul Asociației în cadrul ședinței/ședințelor examinează conformitatea portofoliilor depuse și le supune votului. Fiecare vot este subiectiv și membrul Consiliului Asociației nu este obligat să argumenteze votul exprimat sau abținerea.
12. La ședința de admitere participă candidatul respectiv în cazul în care membrii Consiliului Asociației decid să organizeze ședință deschisă de admitere.
13. Angajații și membrii Consiliului Asociației sunt obligați să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal conținute în portofoliilor candidaților, fiind interzisă divulgarea neautorizată a acestora.
14. Decizia de admitere a membrilor stagiari și titulari vor fi aduse la cunoștința Congresului Asociației. Lista membrilor stagiari și titulari ai Asociației se va publica pe pagina web oficială a Asociației în termen de 30 de zile de la adoptare. Lista va conține numele și prenumele membrilor stagiari/titulari și data obținerii calității de membru.
15. Membrii stagiari și titulari sunt obligați să achite anual cotizația în mărime de 150 lei.
16. Membrii stagiari/titulari dețin drepturi și îndeplinesc obligații în cadrul Asociației conform prevederilor Statutului Asociației.
17. Temeiurile de retragere a calității de membru stagiar și titular al Asociației de către Consiliul Asociației sunt:


- Retragerea se face pe baza cererii personale, prezentată în formă scrisă, adusă la cunoștință Administrației UAP.
- Calitatea de membru al UAP poate înceta drept urmare a unei grave încălicări a Statutului UAP.
- Neachitarea cotizației anuale (maxim 2 ani).
- Neparticiparea la activitățile culturale ale Asociației.
- Neparticiparea la ședințele secției și a adunărilor generale (Congres).
- Producerea unei pagube care afectează patrimoniul UAP;
- Schimbarea profilului de activitate.
- Subînchirierea, împărțirea, subdivizarea, asocierea cu persoane fizice sau juridice referitoare la utilizarea studiourilor de creație, a galeriilor de artă și a sălilor de expoziții din patrimoniul UAP.
- Orice altă acțiune care aduce grave prejudicii materiale și morale UAP, ori filialelor, încălcarea bunelor moravuri și a ordinii publice.
Notă: Recuperarea calității de membru al UAP poate fi restabilită în urma deciziei Consiliului Asociației.

Capitolul III. MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOR. PERIOADA DE STAGIERE.

18. Membrii Asociației dețin drepturi și îndeplinesc obligații în cadrul Asociației conform prevederilor Statutului Asociației și Regulamentului privind admiterea în calitate de membru al Asociației Obștești „Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova”.
19. Perioada maximă pentru stagiere este de 6 ani.
20. După 6 ani membrii își pierd calitatea de membru stagiar automat, recuperarea calității de membru stagiar fiind posibilă printr-o nouă cerere de primire în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova.
21. Membrii asociației sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației și prezentului Regulament.