logo

Candidaţii la Premiul Naţional al RM 2012

Hotărîrea Guvernului
Hotărîrea UAPTĂBÎRŢĂ Ion
CV
Bibliografie, Învăţămîntul public, 18 Oct. 1980
Bibliografie, Arte Plastice, Ştiinţă, 2 Oct. 1980
Bibliografie, Literatura şi Arta, 17 Mai, 2001
Bibliografie, Orlov Petricenko, ZL, 25 Iulie, 1998

PLATON Iurie
CV
Note:
Bibl-Cotidianul-1994
Dr. Sc. Günter Meißner
Tudor Braga

MUNTEANU Gheorghe
CV
Pagina personală

POTÂRNICHE Mihai
CV
Pagina personală
Note:
Angela Braşoveanu
Tudor Braga
Lordul Russell-Johnston

Republica Moldova
GUVERNUL

HOTĂRÎRE
Nr. 399 din  12.06.2012
cu privire la Premiul Naţional
 
Publicat: 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125 art Nr: 441
 
În scopul stimulării activităţii de creaţie şi al promovării valorilor autentice în domeniul ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
  1. Se instituie Premiul Naţional, în valoare de 100 mii lei, care se acordă cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au avut un aport deosebit la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic, asupra culturii naţionale şi mondiale.
  2. Anual Guvernul acordă 10 premii naţionale personalităţilor din domeniile:
  a) ştiinţă;
  b) tehnologii;
  c) cultură şi artă;
  d) sport.
  3. Premiul Naţional are
caracter personal şi se decernează la 27 august, de Ziua Independenţei.
  4. În scopul selectării candidaţilor, al evaluării şi al
pregătirii propunerilor în vederea decernării Premiului Naţional, se instituie Comisia pentru decernarea Premiului Naţional şi se aprobă componenţa ei nominală, conform anexei nr.1.
  5. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
  6. Se aprobă Regulamentul cu privire la Premiul Naţional, conform anexei nr.2.
  7. Cheltuielile aferente realizării prezentei hotărîri vor fi acoperite din fondul de rezervă al Guvernului.
  8. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

  PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru Mihail Moldovanu

  Nr. 399. Chişinău, 12 iunie 2012.
 
 
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 399 din 12 iunie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional

  FILAT Vladimir  
-   Prim-ministru, preşedinte al Comisiei

  MOLDOVANU Mihail
-   viceprim-ministru, vicepreşedinte al Comisiei

USATÎI Andrei
 -   ministru al sănătăţii

BUMACOV Vasile
-   ministru al agriculturii şi industriei alimentare

FOCŞA Boris  
-   ministru al culturii

ŞLEAHTIŢCHI Mihail
-   ministru al educaţiei

CEBANU Ion  
-   ministru al tineretului şi sportului

DUCA Gheorghe
-   preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

CANŢER Valeriu
-   preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

BOSTAN Ion
-   rector al Universităţii Tehnice a Moldovei

BELOSTECINIC Grigore
-   rector al Academiei de Studii Economice din Moldova

DOGA Eugen
-   compozitor

GHIDIRIM Gheorghe
-   şef de catedră, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

SUCEVEANU Arcadie
-   preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova

JUCOV Titus  
-   director al Teatrului Republican de Păpuşi „Licurici”

ZBÎRNEA Tudor
-   director al Muzeului Naţional de Arte Plastice

SÎRGHI Constantin
-   director general al Societăţii pe Acţiuni „Romăneşti”

POPOVA Larisa
-   antrenor

OSTAF Serghei
-   director al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului

MARDAROVICI Ecaterina
- director al Clubului politic al femeilor 50/50

BUCINSCHI Iurii
-   şef al Direcţiei dezvoltare socială, Cancelaria de Stat, secretar al ComisieiAnexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 399 din 12 iunie 2012

REGULAMENT
cu privire la Premiul Naţional
I. Dispoziţii generale

  1. Premiul Naţional reprezintă
recunoaşterea supremă de către stat a meritelor oamenilor de ştiinţă, cultură, artă şi sport.
  2. Premiul Naţional are caracter personal şi se decernează cetăţenilor Republicii Moldova pentru realizări remarcabile care au îmbogăţit substanţial ştiinţa, tehnologiile, cultura, arta şi sportul, au avut un aport deosebit la promovarea imaginii pozitive a ţării pe plan internaţional, un impact considerabil asupra progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic,
asupra culturii naţionale şi mondiale.
  3. Premiul Naţional constă din diplomă, medalie şi recompensa bănească corespunzătoare, achitată prin intermediul Cancelariei de Stat.
  4. Data demarării concursului, termenele de prezentare a lucrărilor şi a materialelor aferente acestora, precum şi cerinţele privind prezentarea lor se stabilesc de Comisia pentru decernarea Premiului Naţional (în continuare – Comisie). Informaţia respectivă, inclusiv anunţul privind depunerea documentelor pentru participare la concursul pentru decernarea Premiului Naţional, se dau publicităţii şi se mediatizează la nivel naţional prin intermediul mass-mediei, surselor scrise şi electronice cu acoperire republicană, inclusiv de Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
  5. La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care deţin Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii, Premiul Naţional în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii, Premiul Naţional sau Premiul de Stat în perioada ce a urmat după proclamarea independenţei Republicii Moldova.
  6. Membrii Comisiei nu pot candida şi nu pot înainta candidaţi la Premiul Naţional pe perioada deţinerii mandatului.
 
II. Atribuţiile Comisiei
 
  7. Comisia are următoarele atribuţii:
  a) examinează candidaturile înaintate la concurs;
  b) formează comisii de experţi pentru examinarea
candidaturilor înaintate la concurs;
  c) cooptează în activitatea sa experţi independenţi (savanţi
şi specialişti, care nu sînt membri ai Comisiei);
  d) adoptă decizii cu caracter de recomandare în chestiunile
ce ţin de competenţa sa;
  e) adoptă decizii privind decernarea Premiului Naţional.
  8. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele sînt prezente nu mai puţin de 2/3 din numărul membrilor acesteia. Şedinţele sînt consemnate în procese-verbale validate prin semnăturile preşedintelui şi secretarului Comisiei.
 
III. Modalitatea de înaintare a candidaţilor la concursul pentru decernarea Premiului Naţional
 
  9. Înaintarea candidaţilor la concursul pentru decernarea Premiului Naţional se face de către ministerele de resort, Academia de Ştiinţe a Moldovei, universităţi, uniunile de creaţie, federaţiile de sport, precum şi de către laureaţi ai Premiului Naţional şi laureaţi ai Premiului de Stat.
  10. Scrisoarea de recomandare privind candidatul la Premiul Naţional va fi prezentată Comisiei şi va conţine următoarele informaţii: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, locul de muncă sau ocupaţia, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, titlul onorific, contribuţia candidatului la dezvoltarea ştiinţei/tehnologiei/culturii/artei/sportului, precum şi date despre premii şi alte distincţii ce denotă recunoaşterea realizărilor candidatului.
  11. Candidaţii la Premiul Naţional prezintă instituţiilor menţionate la pct. 9 al prezentului Regulament lucrările ştiinţifice, de creaţie, indicii de producţie, rezultatele implementării tehnologiilor, materialelor şi tehnicii noi, operele literare publicate şi alte tipuri de lucrări ce sînt cunoscute publicului larg şi specialiştilor din domeniu de cel puţin un an pînă la înaintarea lor.
 
IV. Modul de examinare a dosarelor candidaţilor la Premiul Naţional
 
  12. În cadrul Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional, dosarele candidaţilor la Premiul Naţional sînt examinate în două etape:
  a) etapa I – examinarea prealabilă a dosarelor în vederea întrunirii cerinţelor stipulate în prezentul Regulament şi selectarea candidaţilor ce sînt admişi la concurs;
  b) etapa II – desfăşurarea concursului şi aprobarea hotărîrii cu privire la decernarea Premiului Naţional.
  13. Decizia în vederea admiterii la concurs a candidaţilor la Premiul Naţional se adoptă prin vot deschis în cadrul şedinţei Comisiei.
  14. La concurs se admit candidaţii care au obţinut 50+1 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
 
V. Modul de determinare a candidaţilor pentru decernarea Premiului Naţional
 
  15. Comisia examinează candidaturile înaintate, antrenînd în acest scop, după necesitate, experţi independenţi cu renume şi comisii de experţi în domenii concrete ale ştiinţei, tehnologiilor, culturii, artei şi sportului.
  16. În şedinţa specială a Comisiei sînt examinate toate materialele cu referire la candidaţii pentru decernarea Premiului Naţional:
dosarele recepţionate în termenul-limită stabilit, precum şi avizele comisiilor pe domenii.
  17. Procedura de votare este secretă. Premiul Naţional se decernează candidatului care a obţinut 50+1 din voturile membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.
  18. În cazul în care numărul candidaţilor care au acumulat numărul necesar de voturi pentru decernarea Premiului Naţional depăşeşte cantitatea stabilită a premiilor (este mai mare de 10), atunci se organizează turul doi de votare.
  19. În cadrul turului doi, din numărul celor care au obţinut 50+1 din voturi se aleg primii 10 candidaţi cu numărul cel mai mare de voturi obţinute.
  20. Deciziile Comisiei se transmit Guvernului spre aprobare.
  21. Materialele referitoare la decernarea Premiului Naţional se păstrează, în modul stabilit, la secretarul Comisiei. Membrii Comisiei au acces la materialele menţionate.