logo

Regulament cu privire la studiourile de creaţie din cadrul A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul cu privire la Studiourile de Creaţie din cadrul A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, stabileşte:
 • Condiţiile şi criteriile de atribuire în folosinţă a Studiourilor (Atelierelor) de Creaţie;
 • Apariţia, modificarea şi încetarea dreptului de folosinţă a artistului plastic asupra Studioului de creaţie;
 • Folosinţa Studioului de creaţie.
 1. Prezentul Regulament este emis în conformitate cu prevederile Statutului A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, Codul Civil al Republicii Moldova, alte acte legislative şi normative în vigoare, în vederea dezvoltării personalităţii creatoare a artistului plastic, membru al A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, în condiţiile prezentului act.
 2. Studioul de creaţie al A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM reprezintă bunul imobil (încăperea), transmis în folosinţă temporară artistului plastic/artiştilor plastici, cu scopul realizării activităţii de creare a lucrărilor/operelor de artă plastică, în condiţiile prezentului Regulament.
 3. O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM deţine în proprietate şi/sau în gestiune economică, studiouri de creaţie situate pe str.N.Dimo nr.7/2, str.Gh.Asachi nr.54, str.M.Basarab nr.8/2, mun.Chişinău, Republica Moldova.
 4. Studioul de creaţie poate fi individual - transmis în folosinţa unui singur artist plastic şi colectiv- transmis în folosinţa comună a mai multor artişti plastici.
 5. Contractul intuitu personae este actul juridic la încheierea căruia elementul determinant îl constituie aptitudinile, calităţile sau pregătirea profesională a unei persoane, astfel obligaţiile asumate de către persoana respectivă (artistul plastic) nu pot fi îndeplinite prin reprezentant şi nu sunt transmisibile. Acest contract va fi executat numai de către artistul plastic, în considerarea căruia a fost încheiat contractul de folosinţă a Studioului de creaţie, iar decesul artistului plastic duce la încetarea pe deplin a relaţiilor contractuale.

CAPITOLUL II

CONDIŢIILE ŞI CRITERIILE DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ
A ATELIERULUI DE CREAŢIE

 1. Artistul plastic- membru al A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, conform prevederilor statutare, poate solicita în condiţiile prezentului Regulament, atribuirea în folosinţă temporară a unui studiou de creaţie, cu scopul realizării activităţii de creare a lucrărilor/operelor de artă plastică.
 2. Pentru a solicita atribuirea în folosinţă temporară a unui studiou de creaţie (în limita încăperilor disponibile), artistul plastic depune o cerere (în adresa Consiliul A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM) la secţia de creaţie al A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, conform genului prevăzut la art. 1.1. din Statut, la care se identifică ca artist. La cerere ataşează copia documentelor care certifică identitatea persoanei şi CV-ul.
 3. Secţia de creaţie al A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, analizează şi avizează în termen de 60 de zile calendaristice cererea depusă. Poziţia secţiei Asociaţiei cu privire la cererea de atribuire în folosinţă temporară a unui studiou de creaţie este consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
 4. Dosarul artistului-solicitant format din cerere, actele stabilite la pct.8 din Regulament şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei secţiei, va fi transmis în termen de 60 de zile calendaristice Consiliului A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM.
 5. Consiliul A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM este unicul organ, care are competenţa exclusivă de a decide acceptarea sau respingerea cererii artistului-solicitant, de atribuire în folosinţă temporară a unui studiou de creaţie.
 6. Dacă numărul cererilor depuse, va fi mai mare decît numărul studiourilor admise spre repartizare, secţia de creaţie respectivă, va organiza un concurs intern pentru selectarea a două candidaturi, care vor fi recomandate Consiliului A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM.
 7. Pentru şedinţa Consiliului A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM în care se vor examina cererea/cererile, vor fi pregătite buletine de vot. Aprobarea cererii de atribuire în folosinţă a studioului de creaţie, va fi supusă votului (secret sau deschis conform deciziei Consiliului A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM). La examinarea cererii şi a actelor anexe, Consiliul va ţine cont de vechimea activităţii artistice personale a solicitantului, promovarea artei şi implicare în activitatea A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM.

Şedinţa Consiliului A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, privind examinarea cererii/cererilor de atribuire în folosinţă a studioului de creaţie va avea loc în prezenţa membrilor comisiei de supraveghere.

14.Decizia Consiliului A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, de aprobare a cererii sau respingere, va fi adoptată cu majoritatea simplă de voturi (50+1) şi va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei. Decizia adoptată este irevocabilă.

CAPITOLUL III

APARIŢIA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ A
ARTISTULUI PLASTIC ASUPRA STUDIOULUI DE CREAŢIE

 1. Actul juridic civil bilateral sau multilateral, adică contractul prin care A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM, dă în folosinţă studioul de creaţie artistului plastic, este un contract intuitu personae.
 2. Dreptul de folosinţă asupra studioului de creaţie apare la încheierea contractului, din momentul semnării actului de primire-predare a studioului, ca parte integrantă a contractului.
 3. Contractul de folosinţă a studioului de creaţie, în mod obligatoriu va conţine date cu privire la:
 • Părţile contractante, domiciliul ori sediul acestora;
 • Obiectul contractului;
 • Termenul contractului;
 • Titlul oneros sau gratuit;
 • Dacă este cu titlu oneros, date cu privire la componenţa, forma şi cuantumul plăţii pentru folosinţa bunului, modalitatea, termenul şi locul achitării plăţii;
 • Drepturile şi obligaţiile părţilor;
 • Răspunderea părţilor;
 • Condiţiile de modificare şi încetare a raporturilor contractuale.
 1. Contractul poate cuprinde şi alte clauze ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
 2. La începutul şi la încetarea raporturilor contractuale, părţile vor întocmi, acte de predare-preluare a studioului de creaţie.
 3. în cazul în care termenul contractului va expira, iar părţile nu vor conveni asupra noului termen şi clauzelor contractuale, contractul se va considera încetat
 4. Contractul poate fi prelungit cu acordul comun al părţilor.
 5. Partea care intenţionează să prelungească contractul este obligată să solicite avizul celeilalte părţi cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului contractului.
 6. în cazul prelungirii contractului, părţile semnează un acord adiţional, care este parte integrantă a contractului de bază.
 7. Termenul contractului nu se prelungeşte în mod tacit.
 8. Clauzele contractului se modifică cu acordul comun al părţilor contractante ori prin hotărîre a instanţei judecătoreşti.
 9. în cazul în care una dintre părţile contractante intenţionează să modifice clauzele, ea va solicita avizul celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile pînă la prezentarea propunerilor de modificare.
 10. La modificarea clauzelor contractului, părţile contractante vor semna un acord adiţional care va fi parte integrantă a contractului de bază.
 11. Contractul încetează în cazul:
 • Expirării termenului, consemnat printr-un act unilateral de către A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM;
 • Declarării nulităţii acestuia;
 • Pieirii bunului, consemnat printr-un act unilateral de către A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM;
 • Decesul artistului plastic, consemnat într-un act unilateral de către A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM;
 • Pierderii de către artistul plastic a calităţii de membru al UAP, consemnat într-un act unilateral de către A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM;
 • Rezilierii contractului;
 • Neutilizarea studioului de creaţie de către artist mai mult de 6 luni, consemnat într-un act unilateral de către A.O. Uniunea Artiştilor Plastici din RM;
 • In alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
 1. Contractul se reziliază:
 • Prin acordul comun al părţilor contractante;
 • Prin hotărîre a instanţei judecătoreşti, la cererea uneia dintre părţile contractante, în legătură cu neexecutarea de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale specificate la pct.29, pct.30.
 1. Uniunea Artiştilor Plastici din RM este în drept să ceară rezilierea contractului în cazul cînd artistul plastic:
 • A schimbat modul de folosinţă a bunului;
 • A înrăutăţit starea bunului astfel încît ea nu poate fi restabilită pînă la expirarea termenului contractului;
 • Nu a achitat plata pentru serviciile comunale în decursul a 3 luni de la data expirării termenului de achitare;
 • în contractul cu titlu oneros, nu a achitat chiria pe parcursul a 3 luni după expirarea termenului de plată stabilit în contract;
 • Admite intenţionat sau din culpă înrăutăţirea stării bunului ori creează un pericol real pentru o asemenea înrăutăţire;
 • Artistul plastic dă în folosinţa unui terţ studioul de creaţie;
 • în virtutea unor circumstanţe neprevăzute, UAP are nevoie de bun;
 • Nu respectă prevederile de la pct.37 ale prezentului Regulament;

La rezilierea contractului din iniţiativa Asociaţiei, artistul plastic este obligat să predea bunul în termen de 15 zile de la expirarea termenului notificării.

 1. Artistul plastic este în drept să ceară rezilierea contractului în cazul când:
 • Bunul din motive ce nu depind de voinţa sa, au ajuns într-o stare inutilizabilă;
 • Se află în incapacitate de muncă, este privat de libertate ori au survenit alte circumstanţe care fac imposibilă executarea de mai departe a contractului;
 1. Partea contractantă care intenţionează să rezilieze contractual, înştiinţează în scris partea cealaltă cu cel puţin 2 luni înainte.
 2. Contractul poate prevedea şi alte motive de reziliere a acestuia din iniţiativa părţilor.
 3. La încetarea contractului în legătură cu decesul artistului plastic, rudele defunctului au la dispoziţie 60 de zile calendaristice, maxim 90 de zile calendaristice pentru eliberarea studioului de creaţie.
 4. Părţile pot stabili şi alte clauze în contractul de folosinţă a studioului de creaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  CAPITOLUL IV

  FOLOSINŢA STUDIOULUI DE CREAŢIE INDIVIDUAL/COLECTIV

 5. Artistul plastic nu poate da în folosinţă bunul-studioul de creaţie altor artişti plastici decât cu acordul UAP.

Artistul plastic are dreptul:

 • Să îşi desfăşoare activitatea de creaţie conform programului personal;
 • Să folosească bunul doar conform scopului stabilit la pct.3 al prezentului Regulament.
 1. Artistul plastic este obligat:
 • Să prezinte şi să expună la solicitarea UAP, operele de artă realizate, la manifestările organizate de UAP;
 • Să respecte prevederile contractuale şi ale prezentului Regulament;
 • Să achite plata serviciilor comunale pentru Studioul de creaţie dat în folosinţă, în termenele legale;
 • Să achite integral şi la timp chiria bunului, în cazul contractului cu titlu oneros;
 • La încetarea dreptului de folosinţă asupra atelierului, să predea bunul în stare corespunzătoare şi să-şi onoreze integral obligaţiile contractuale;
 • Să folosească Studioul doar în scopul realizării activităţii de creare a lucrărilor/operelor de artă plastică. Schimbarea destinaţiei bunului, inclusiv folosirea lui pentru alte activităţi, atrage încetarea relaţiilor contractuale;
 • Să respecte normele de convieţuire socială cu ceilalţi vecini ai bunului dat în folosinţă;
 • Să îngrijească bunul cu diligenţă, asemeni unui bun proprietar;
 • Să suporte toate cheltuielile necesare întreţinerii studioului de creaţie, inclusiv efectuarea reparaţiei curente;
 • Să utilizeze spaţiul auxiliar al Studioului corespunzător destinaţiei imobilului;
 • Să aplice şi să respecte cerinţele minime în domeniul sănătăţii şi securităţii (procurarea şi instalarea dispozitivelor corespunzătoare pentru stingerea incendiilor; căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămînă în permanenţă libere, etc.) în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 1. Uniunea Artiştilor Plastici are dreptul:
 • Să limiteze accesul artistului plastic, la bunul dat în folosinţă, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către artistul plastic a careva din obligaţiunile asumate prin contract şi prezentul Regulament.
 • Să verifice periodic modalitatea de exploatare a Studioului de către artistul plastic;
 1. Uniunea Artiştilor Plastici nu este obligată să doteze Studioul de creaţie cu mijloace fixe necesare creaţiei, această obligaţie revine artistului.
 2. Artistul plastic care preia în folosinţă studioul de creaţie este obligat să procure şi să instaleze dispozitive de măsurare a energiei electrice, gaz, apă, etc., care vor fi suportate de către artistul plastic şi nu vor fi compensate de către UAP.
 3. Valoarea îmbunătăţirilor cu efect continuu aduse Studioului de creaţie şi care nu pot fi desprinse de acesta, nu va fi compensată de către Asociaţie.
 4. La funcţionarea Studioului de creaţie colectiv, artiştii plastici care folosesc bunul în comun, sunt obligaţi să nu aducă atingere drepturilor reciproce ale celorlalţi artişti.
 5. Contractul de folosinţă a studioului de creaţie colectiv va fi încheiat cu un singur artist plastic, cu indicarea expresă a numelor şi prenumelor, în clauzele contractuale a dreptului de acces şi folosinţă a studioului de către artiştii plastici-terţi.

  CAPITOLUL V
  DISPOZIŢII FINALE

 6. Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul UAP şi validării de către Congresul Asociaţiei, consemnat în procesele-verbale ale şedinţelor. Orice modificare a prezentului Regulament va fi elaborată de către Consiliul Asociaţiei.
 7. Prezentul Regulament este opozabil tuturor membrilor UAP care conform contractului civil încheiat, primesc în folosinţă un studiou de creaţie.
 8. La încheierea contractului de folosinţă a studioului de creaţie, se aduce la cunoştinţă, sub semnătura artistului plastic, prezentul Regulament.